NABÓR NR 1/2019 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO

od 2019-03-18 do 2019-04-01

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabór nr 1/2019 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej.


Termin składania wniosków:

18.03.2019-01.04.2019Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Cieszyńska Kraina”

ul. Mickiewicza 9

43-430 Skoczów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30Wnioskodawcy: Osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarcząZakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez:

podejmowanie działalności gospodarczej,
-w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi być zgodna z:
1)Celem ogólnym:

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
2) Celem szczegółowym:

Tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR
3) Przedsięwzięciem:

Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy
4) Wskaźnikiem: musi realizować co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu.

5) Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami;

6) Spełnić warunki oceny wstępnej;

7) Zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

8) Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR.

2. Minimalna liczba punktów, których osiągnięcie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD to: 10,80pkt.

Kryteria wyboru operacji zawarte są w:

Karcie oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.
Karcie oceny zgodności operacji z LSR.
Karta oceny zgodności z programem.
Karcie oceny formalnej.
Ww. dokumenty udostępnione są na stronie internetowej www.cieszynskakraina.plW kryterium „Stopień realizacji celów LSR” punkty są przyznawane tylko za realizację celów szczegółowych wynikających z celu ogólnego, który realizowany jest w ramach danej operacji.

W kryterium „ Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu” % budżetu przeznaczony na zastosowanie technologii OZE liczony jest od kosztów kwalifikowalnych wskazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym.

W kryterium „Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy” punkty przyznawane jedynie na podstawie oświadczenia o przynależności do grupy defaworyzowanej lub o zatrudnieniu osób z tej grupy na okres trwałości projektu.Forma wsparcia:

Premia = 50.000,00 złIntensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnychLimit dostępnych środków

Limit środków dostępnych w konkursie: 300 000,00 zł.Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia (brak poniższych dokumentów będzie powodował niespełnieniem warunków udzielenia wsparcia oraz pozostawienie wniosku bez dalszej oceny):

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i nie posiadaniu wpisu do CEIDG w okresie co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.


Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji (brak poniższych dokumentów będzie powodował nieprzyznanie punktów w ramach danego kryterium wyboru operacji):Dokumenty potwierdzające zaspokojenie potrzeb określonych w LSR grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy: oświadczenie o przynależności do grupy defaworyzowanej lub o zatrudnieniu osób z tej grupy na okres trwałości projektu.


Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia).Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan. Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.Szczegółowych informacji na temat naboru udziela biuro LGD „Cieszyńska Kraina” z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 9 w Skoczowie, tel.: (033) 487 49 42, adres e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl

Miejsce udostępnienia dokumentów:

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
Formularz wniosku o udzielanie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, formularz biznesplanu.
Karta weryfikacji formalnej.
Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
Karta oceny zgodności operacji z LSR.
Lokalne kryteria wyboru.
Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność.
Załączniki do ogłoszenia
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Oświadczenie Wnioskodawcy o wrażeniu zgodny na przekazywanie informacji do LGD.
Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey